REGULAMIN SERWISU DERMASENS

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin strony internetowej, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. t.j. 2017r., poz.1219).

§2. DEFINICJE

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

Administrator – DERMASENS Barbara Butwin z siedzibą w Katowicach (40-217) przy ul. Wrocławskiej 36-III, NIP 6271019345;
Usługi – materiały szkoleniowe, informacyjne, marketingowe, opisy, zdjęcia, grafiki i informacje prezentowane na stronie internetowej www.dermasens.pl, do którego dostęp ma nieograniczona liczba odbiorców;
Usługa Newsletter – usługa jest realizowana przez dystrybucję materiałów informacyjnych w postaci Usług, pod warunkiem uzyskania przez Administratora zgody od Użytkownika. Publikacja w postaci elektronicznej może zawierać informacje dotyczące różnego rodzaju aspektów i dziedzin działalności DERMASENS, w szczególności na temat Usług oraz o promocjach organizowanych przez DERMASENS.
Użytkownik Newslettera – osoba fizyczna, która poprzez akceptację Regulaminu oraz wskazanie danych w procesie rejestracji uzyskała dostęp do Usługi Newsletter.
Formularz Kontaktowy – Zakładka na stronie internetowej https://www.dermasens.pl/, która po podaniu imienia, adresu e-mail, numeru telefonu lub innych danych umożliwia kontakt z Administratorem.
Umowa – umowa o korzystanie z usługi Newsletter.
Regulamin – przedmiotowy dokument normujący zasady świadczenia Usług i Usługi Newsletter przez DERMASENS.

§3. USŁUGA I USŁUGA NEWSLETTER

 1. Usługa polega na umożliwieniu bezpłatnego dostępu do treści, zdjęć, materiałów i grafik zawartych na stronie internetowej https://www.dermasens.pl/.
 2. Podmioty wyświetlające treści na stronie internetowej https://www.dermasens.pl/ po podaniu imienia, adresu-email, numeru telefonu lub innych danych kontaktowych oraz zaakceptowaniu Regulaminu mogą dodatkowo kierować zapytania do Administratora za pośrednictwem formularza na stronie internetowej w zakładce Kontakt lub na podstronach strony internetowej na których dany formularz został umieszczony.
 3. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Dermasens na podany przez Użytkownika Newslettera adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty sklepu internetowego https://www.dermasens.pl/ i promocjach organizowanych w sklepie, wydarzeń oraz informacji branżowych i szkoleniowych.
 4. Użytkownik Newslettera w celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter z DERMASENS, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych.
 5. Usługa i Usługa Newsletter są bezpłatne.
 6. DERMASENS dokłada starań, aby publikowane w usłudze Newsletter treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści.

§4. ZAWARCIE UMOWY O KORZYSTANIE Z USŁUGI NEWSLETTER

 1. Korzystanie z Usług następuje poprzez wpisanie w dowolną przeglądarkę adresu www.dermasens.pl i wyświetlanie zawartych na stronie internetowej treści.
 2. Korzystać z Usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie lub podstronach serwisu https://www.dermasens.pl/ w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, zaakceptuje Regulamin i Politykę Prywatności a następnie kliknie przycisk „Subskrybuj”, „Zapisz” lub inny podobny przycisk. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Administratora i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z Usługi Newsletter.
 3. Administrator na podany adres e-mail może wysłać mail aktywacyjny. W jego treści będzie wskazana treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z Usługi Newsletter. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez DERMASENS, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z Usługi Newsletter.

§5. PRAWA AUTORSKIE

 1. Administrator informuje, że poszczególne Newslettery oraz poszczególne zakładki na stronie internetowej www.catipack.pl, a także zdjęcia, fotografie, grafiki i teksty w nich umieszczone stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.).
 2. Każdy z Użytkowników i osób korzystających jest zobowiązany do poszanowania praw autorskich pod rygorem narażenia się na ponoszenie odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikających z przepisów powołanej w ust. 1 Ustawy.

§6. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

 1. Umowa między Użytkownikiem a Catipack o korzystanie z Usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia strony internetowej i zawieszenia wysyłania Newslettera bez podania przyczyn.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści, grafik, zdjęć i innych informacji na stronie serwisu https://www.dermasens.pl/ i jego podstronach.

§7. PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Usługi Newsletter poprzez kliknięcie na link dezaktywacyjny w stopce wiadomości e-mail, w której przesyłany jest Newslettera.
 2. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z Usługi Newsletter poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy info@dermasens.pl, pocztą na adres DERMASENS podany w postanowieniu § 1 Regulaminu lub osobiście do protokołu pod adresem wskazanym w postanowieniu § 1 Regulaminu.

§8. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania z Usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§9. REKLAMACJE

 1. Jakiekolwiek reklamacje należy składać na adres mailowy info@dermasens.pl, pocztą bezpośrednio na adres DERMASENS Barbara Butwin podany w Regulaminie lub osobiście do protokołu w siedzibie Administratora.
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze bądź Usłudze Newsletter, świadczonej przez DERMASENS.
  DERMASENS rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§10. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika przy zawieraniu umowy jest Administrator, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
 2. Administrator będzie gromadzić oraz przetwarzać informacje o Użytkownikach wyłącznie dla potrzeb związanych z administrowaniem i organizacją usług DERMASENS oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
 3. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, a przetwarzanie danych będzie trwać do czasu cofnięcia zgody.
 4. Na podstawie uzyskanej od Użytkownika odrębnej zgody DERMASENS ma prawo do przetwarzania otrzymanych od Użytkowników danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych.
 5. Administrator, będąc administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich Użytkowników, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa. Podane przez użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Serwis zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania i usuwania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do bycia zapomnianym, zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Administrator serwisu może korzystać z usług stron trzecich w celu ulepszenia usług serwisu. W tym celu niektóre z usług stron trzecich wymagają administrowania danymi osobowymi Użytkowników przez strony trzecie. Użytkownik, wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, wyraża zgodę na przekazywanie tych danych stronom trzecim.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W trakcie korzystania z Usług i Usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie, w szczególności w korespondencji z DERMASENS lub w formularzu rejestracyjnym, treści o charakterze bezprawnym.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
  Informacje o zmianie Regulaminu, będą przekazywane Użytkownikom Newslettera poprzez indywidualną przesyłkę mailowa skierowaną bezpośrednio do tej osoby, a innym osobom poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej https://www.dermasens.pl/
 3. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z Usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.